CZ | EN
Průmyslové » Měřicí přístroje GRYF 9000

Automatický odluh

 

Zařízení kontinuálně monitorující významné fyzikálně-chemické parametry cirkulující vody a při dosažení limitních hodnot zajišťující vypouštění zahuštěné vody.

Vodní chladicí okruhy, kde je chlad získáván z výparného tepla vody v chladicí. Věži, se vyznačují tím, že dochází k zahušťování cirkulující chladicí vody.

Pokud se takový okruh neodluhuje, dojde k vysokému zahuštění cirkulující vody, což má za následek překročení rozpustnosti solí přítomných v cirkulující vodě a jejich vysrážení ve formě inkrustů.. Velikost odluhu se určuje orientačně tak, že se rovná velikosti odparu. Při dodržení tohoto pravidla dojde v chladicím okruhu k nárůstu solnosti cirkulující vody na dvojnásobek solnostivody dopouštěné. Například, činí-li odpar na chladicí věži 1 l/s, nastavuje se odluh rovněž na 1 l/s a přítok dopouštěné vody do systému pak činí 2 l/s.

Při provozu chladicích věží používaných pro chlazení klimatizačních jednotek je konstantní nastavení odluhu chladicí věže nehospodárné, neboť velikost odluhu se nastavuje fixně na průtok odpovídající nominálnímu chladicímu výkonu věže. V obdobích, kdy počasí nedosahuje extremních teplot se chladicí výkon věže využívá v menší míře, odpar je potom mnohem nižší než nastavený odluh a nedosahuje ani dvojnásobného zahuštění.

Automatické odluhovací zařízení funguje na následujícím principu: Zařízení kontinuálně monitoruje významné fyzikálně-chemické parametry cirkulující vody a při dosažení limitních hodnot těchto parametrů zajistí vypouštění zahuštěné cirkulující vody. Před instalací tohoto zařízení se nejprve realizuje fyzikálně-chemický rozbor dopouštěcí vody a stanoví se kritické parametry, jejichž překročení by znamenalo riziko tvorby inkrustace chladicí věže.

Automatické odluhování pak kontinuálně monitoruje nastavené parametry. Po jejich překročení otevře odluhovací ventil a začne vypouštět zahuštěnou cirkulující vodu. Současně s tím dojde k dopouštění chladicího okruhu čerstvou upravenou vodou a tím dochází k snížení hodnot monitorovaného parametru. Po snížení tohoto parametru pod příslušnou nastavenou hodnotu dojde k uzavření odluhovací armatury.

Provedení elektrody: hrot elektrody - titan, Izolátor - keramika.

tělo sondy - nerez ocel závit G3/8.

maximální pracovní přetlak:32 bar při 239 °C,

Elektrické připojení: koaxiální konektor s dvoužilovým kabelovým l, 25 m

Monzaž do systému: 

1. Měřící komůrka S10 nerez ocel,

2. Měřící komůrka S11 ocel - mezipřírubové provedení tlaková třída: PN40

 

Výhody:

• rychlá návratnost investic

• úspora energie

• úspora chemikálií

• plná automatizace - vyloučení lidského faktoru (selhání)

Dále jsme schopni zajistit úpravu vstupní kotelní vody, a to:

• filtraci

• dekarbonizaci

• změkčení

• demineralizaci

• dávkování kotelní chemie

Kalkulace:

Cenu tohoto zařízení nelze přesně stanovit, jelikož je ovlivněná cenou použité elektrody + zástavby a odluhovacího ventilu.

Tato cena se stanoví na základě konkrétních podkladů.

Při použití orientační ceny odluhovacího zařízení 53.000,- Kč, za předpokladu přímých úspor na nákladech za vodu a její úpravu (chemikálie) 300,- Kč/den, je návratnost tohoto zařízení do 200 provozních dní.


Cena bez DPH53 000,00 Kč
Cena s DPH64 130,00 Kč
Počet

Příslušenství

CP10 - Sonda automatického odluhu

Detail produktu